Szkolenie okresowe bhp dla osób na stanowisku administracyjno-biurowym

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu

  1. przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą ,
  2. zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  3. postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.


Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie zorganizowane w formie, samokształcenia kierowanego.


Program szkolenia dla pracowników adm.- biurowych

Lp. Temat szkolenia *
Liczba godzin **
1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

2

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie
przepisów i zasad bhp,b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi
związanych,d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników


2

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

2
3

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

2
4

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2
Razem 8
* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.


Pobierz pełen program szkolenia