PROGRAM
szkolenia wstępnego

1. Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika, w szczególności z:

  • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i w regulaminach pracy,
  • przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w zakładzie pracy,
  • zasadami zachowania się w razie pożaru.
  • zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej


2. Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w firmie .


3. Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie jest zorganizowane w formie instruktażu – przed przystąpieniem przez pracownika do pracy w firmie – na podstawie szczegółowego programu, opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia będą wykorzystane takie środki dydaktyczne jak: filmy, foliogramy, tablice, środki do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej itp.

4. Ramowy program szkolenia:

Lp. Temat szkolenia *
Liczba godzin **
1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 0,1
2 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz
poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji
społecznych w zakresie bhp. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w
zatrudnieniu / Zapoznanie z treścią przepisów i wskazanie działu
personalnego, jako miejsca udostępnienia materiału legislacyjnego/
0,2
3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp 0,1
4 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy 0,25
5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i
podstawowe środki zapobiegawcze
0,25
6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługa urządzeń
technicznych oraz transportem wewnątrz zakładowym
0,4
7 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków
ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy
instruowanego
0,2
8 Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika 0,1
9 Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do
stanowiska instruowanego.
0,2
10 Podstawowe zasady ochrony przeciw pożarowej, zapoznanie z instrukcją
bezpieczeństwa pożarowego oraz postępowania w razie pożaru.
0,5
11 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy 0,5
12 Zapoznanie
pracowników z treścią przepisów o równym traktowaniu w
zatrudnieniu
0,1
13 Zapoznanie
pracownika z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą
oraz metodami ochrony przed zagrożeniami stanowiącymi istotę
ryzyka
0,1
Razem 3

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.